Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/82/2007 z 29.05.2007 w spr. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach


UCHWAŁA Nr VII/82/2007

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

Na podstawie art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 , Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz.1217, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 ), Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic oraz Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach .

§3

 1. Traci moc uchwała nr XXVII/340/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

 2. Uchyla się uchwałę nr XX/183/95 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Barbara Górecka

Załącznik do Uchwały Nr VII/82/2007

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 29.05.2007 r.

S T A T U T

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w GRYFICACH

§ 1

Podstawowe informacje o jednostce

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach zwany w dalszej części Zespołem jest jednostką budżetową Gminy Gryfice powołaną z dniem 1 stycznia 1996 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/181/95 z dnia 28 grudnia 1995 r.

 2. Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie:

  1. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  2. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

  3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

  4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

3. Zespół Placówek Oświatowych realizuje zadania własne i zlecone gminy w ramach oświaty poprzez obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice.

 1. Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Gryficach.

 2. Siedziba Zespołu znajduje się w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37.

§ 2

Cele i zadania Zespołu

1. Zespół Placówek Oświatowych jako gminna jednostka organizacyjna został powołany do obsługi finansowej i administracyjnej gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina Gryfice.

 1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie obsługiwanym placówkom oświatowym warunków działania w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 2. Zespół zapewnia placówkom oświatowym obsługę finansowo- księgową na podstawie zleceń wydanych przez dyrektorów placówek.

 3. Realizuje zadania organu prowadzącego dotyczące placówek oświatowych na terenie Gminy Gryfice na podstawie wydanych przez organ upoważnień i zleceń.

 4. Zadania Zespołu w zakresie spraw administracyjno- kadrowych:

  1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie oraz przygotowywanie rozwiązań merytorycznych dla jej organów,

  2. planowanie sieci obwodów placówek oświatowych ,

  3. udział w opracowywaniu projektów organizacyjnych placówek oświatowych,

  4. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników przedszkoli,

  5. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych,

  6. sporządzanie wniosków dla kadry kierowniczej jednostek do nagród i wyróżnień,

  7. prowadzenie ewidencji wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfice,

  8. koordynacja działań do zapewnienia pełnej kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych,

  9. koordynacja rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych,

  10. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

  11. przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

  12. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji i remontów obiektów oświatowych,

  13. zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,

  14. organizacja dowozów uczniów do szkół,

 5. Zadania w zakresie prowadzenia obsługi finansowo- księgowej w oparciu o jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych:

  1. opracowywanie projektów zbiorczych planów dochodów i wydatków w oparciu o wytyczne Burmistrza Gryfic oraz projektów planów przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,

  2. obsługa finansowo- księgowa placówek oświatowych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

  3. prowadzenie rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

  4. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz innych sprawozdań analityczno- statystycznych,

  5. prowadzenie ewidencji syntetyczno- analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  6. prowadzenie kasy,

  7. obsługa finansowa kasy zapomogowo- pożyczkowej

  8. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych placówek oświatowych

 6. Zespół realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych.

§ 3

Organizacja wewnętrzna Zespołu Placówek Oświatowych

 1. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gryfic.

 3. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gryfic.

 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zespołu dokonuje Burmistrz Gryfic, a w stosunku do pozostałych pracowników Zespołu- Dyrektor.

 5. Zastępcę dyrektora ds. ekonomiczno- administracyjnych i głównego księgowego zatrudnia Dyrektor.

W.w. osoby kierują pracą podległych pracowników w przydzielonym zakresie obowiązków.

 1. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zasady działania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Gryfic.

§ 4

  • Zasady finansowania Zespołu Placówek Oświatowych

 1. Organem założycielskim dla Zespołu jest Rada Miejska w Gryficach.

 2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 3. Koszty utrzymania Zespołu są pokrywane za środków Gminy Gryfice zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

 4. Zespół prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Postanowienia końcowe

 • Zespół używa podłużnej pieczęci o treści:

Zespół Placówek Oświatowych

72- 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

 • Niniejszy Statut może być nowelizowany uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2007 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 13:20