Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała X/75/2003


UCHWAŁA NR X/75/2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice,

dla terenu mieszkalno - usługowego w obrębie Borzyszewo.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), uchwala się co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/417/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/370/94 z dnia 28 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1994 Nr 9, poz. 69).

2. Zmiana planu obejmuje teren działek o nr ewidencyjnych 287/1 i 287/2 w obrębie geodezyjnym Borzyszewo, pokazanych na rysunku zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem zmiany planu jest zabudowa mieszkaniowa, usług nieuciążliwych gastronomiczno - rozrywkowych oraz innych funkcji towarzyszących o łącznej powierzchni 0,92 ha

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się :

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - oznaczone na rysunku zmiany planu.

2. Lokalne warunki , zasady i standardy kształtowania zabudowy, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdział 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 3. 1. Obszar opracowania dzieli się na dwa tereny funkcjonalne, przedstawione na rysunku zmiany planu :

 1. U/M - zabudowa usługowa z mieszkaniem dla właściciela - o łącznej powierzchni - 0,55 ha,

zabudowa usługowa stanowić będzie zespół gastronomiczno-rozrywkowy, wzbogacony usługami towarzyszącymi, tzn. częścią hotelową oraz salonem fryzjersko-kosmetycznym. Dla zespołu usług rezerwuje się teren pod wewnętrzny parking oraz indywidualną oczyszczalnię ścieków i trafostację dla obsługi całego obszaru zmiany.

2) MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością podziału na dwie działki - o łącznej powierzchni 0,37 ha.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania :

1) U/M - zabudowa usługowo- mieszkalna (jednorodzinna):

 1. zespół usługowy powinien tworzyć jednorodną architektonicznie i kompozycyjnie całość z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie MJ wg rysunku zmiany,

 2. wysokość zabudowy - dwie kondygnacje użytkowe nadziemne - do 10 m do kalenicy, dach stromy wielospadowy o nachyleniu połaci minimum - 30°. Część mieszkalną należy zlokalizować w użytkowym poddaszu nad usługami,

 3. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

 4. wymagany obiekt o wysokich walorach architektonicznych,

 5. powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu,

 6. powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni terenu, konieczna maksymalna ilość zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej od strony torów kolejowych, parkingu oraz tymczasowej oczyszczalni ścieków - pas szerokości min. 2,0 m,

 7. obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej nr 105, poprzez drogę wewnętrzną dojazdową (KW) o szerokości 6,0 m zakończoną placem manewrowym wg rysunku zmiany,

 8. lokalizacja parkingu (KS) w rejonie oznaczonym na rysunku zmiany, min. ilość miejsc postojowych - 30, wjazd na parking z drogi wewnętrznej dojazdowej (KW),

 9. lokalizacja trafostacji (ee) i oczyszczalni ścieków (NO) w rejonie oznaczonym na rysunku zmiany,

 10. ustala się zakaz wtórnego podziału geodezyjnego terenu, za wyjątkiem wydzielenia trafostacji, parkingu i drogi wewnętrznej,

 11. wszystkie wolne przestrzenie wypełnić zielenią średnią i niską,

 12. dopuszcza się wydzielenie pasa infrastruktury (IT) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105 wg rysunku zmiany.

 1. MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna :

 1. budynek mieszkalny powinien tworzyć jednorodną architektonicznie i kompozycyjnie całość z zabudową usługową (dobudowany do zespołu usługowego U/M)

b) dopuszcza się wydzielenie w ramach wtórnego podziału geodezyjnego jednej dodatkowej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą jak na rysunku zmiany planu o min. pow. 1500 m2,

c) wysokość zabudowy - dwie kondygnacje użytkowe nadziemne - do 10,0 m do kalenicy, dach stromy, wielospadowy o minimalnym nachyleniu połaci 30°,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku zmiany planu,

e) wymagane obiekty o wysokich walorach architektonicznych,

 1. powierzchnia zabudowy - do 30 % powierzchni działki,

 2. powierzchnia biologicznie czynna - min.40% działki, konieczna maksymalna ilość zieleni izolacyjnej od strony torów kolejowych - minimum 2,0 m zieleni wysokiej i średniej,

 3. obsługa komunikacyjna - poprzez dojazd wewnętrzny wg rysunku zmiany,

 4. parkowanie w granicach własnej działki.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska

§ 4. 1. Ustala się realizację wymogów określonych w Decyzji Starostwa Powiatowego w Gryficach Nr RLiOŚ 6223/47/99/00 z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych wokół ujęcia komunalnego w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej: nakazuje się na terenie strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej, stosowanie nawozów sztucznych i środków chemicznych w ilościach określonych w instrukcji.

2. Ustala się nakaz realizacji zieleni w ilości wskazanej w zasadach zagospodarowania terenu.

3. Uciążliwość projektowanych inwestycji winna zamknąć się w granicach własnej działki.

4. Ustala się realizację rygorów wynikających z położenia obszaru zmiany w zasięgu strefy „W III” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Nr 75 ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej, w strefie obowiązuje:

 1. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie granic stref ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego przez służbę ochrony zabytków,

2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków.

Rozdział 4

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 5. Obsługę terenu w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. Zaopatrzenie w wodę - ze zmodernizowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu „Trzygłowska”.

 2. Niezależnie od zasilania z sieci przewiduje się zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - docelowo do miejskiego systemu kanalizacyjnego poprzez projektowaną kanalizację sanitarną w ciągu drogi DW 105.

 4. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie komunalna oczyszczalnia ścieków w Gryficach.

 5. Do czasu realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej indywidualnej oczyszczalni ścieków oznaczonej symbolem NO, zlokalizowanej na obszarze zmiany.

 6. Po zrealizowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejsce oczyszczalni ścieków dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków.

 7. Odprowadzenie wód opadowych do projektowanych studni chłonnych zlokalizowanych na obszarze zmiany - zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami branżowymi.

 8. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych - w systemie miejskim, odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na zorganizowane składowisko komunalne w Smolęcinie.

 9. Zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez projektowane przyłącza z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV - typu miejskiego, oznaczonej symbolem ee, zlokalizowanej na obszarze zmiany.

 10. Zaopatrzenie w gaz - docelowo z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia poprzez indywidualne reduktory, do czasu jej realizacji ze zbiornika zlokalizowanego na obszarze zmiany

 11. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych nośnikami ekologicznymi (gaz, energia elektryczna).

 12. Obsługa telekomunikacyjna poprzez centralę telefoniczną w Gryficach projektowaną abonencką siecią kablową.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 6. 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolne klasy bonitacyjnej S-R IIIa w ilości 0,47 ha, oraz S-R IVa w ilości 0,45 ha.

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 3, w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

 1. dla terenu U/M - 30%,

 1. dla terenu MJ - 20%,

 2. dla terenu KW, KS, IT, NO, ee - 0%.

3. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

4. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1994 r. Nr 9 poz. 69).

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:43